RODO

Szanowny Pacjencie.

Na podstawie art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO)¹ informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Indywidualna Praktyka Lekarska Jacek Sieredziński, ul.Przyjazna 9, 72-003 Dobra, który dostępny jest pod telefonem nr 796 874 874.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art.9 ust.2 lit.h) RODO w celu realizacji świadczeń zdrowotnych tj. profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i leczenia, zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego.
  3. Administrator przekazuje Pani/Pana dane odbiorcom, zgodnie z przepisami prawa, w ramach zleceń m.in. na prowadzenie spraw księgowych i serwisowanie urządzeń IT.
  4. Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  5. Pani/Pana dane przechowywane będą przez 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkami wskazanymi w art.29 ust.1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z właściwych przepisów prawa, w szczególności Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W przypadku odmowy podania danych osobowych Administrator może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego.

Pacjencie masz prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa;
  • kontaktu z Administratorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących na mocy RODO praw.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).